Förtydligande angående obehörig spelare

Då vi fått många frågor kring de artiklar och inlägg på sociala medier som varit under de senaste veckorna rörande matchen i div 6 herrar Bohuslän Södra mellan Svenshögens SK och IFK Uddevalla 2 vill vi klargöra för våra medlemmar vad som hänt och varför.

Bakgrund

Svenshögens SK inkom med en protest rörande obehörig spelare hos IFK Uddevalla. Protesten inkom 8 dagar efter matchdag. Tävlingsreglerna är tydliga och lämnar inget utrymme för egen tolkning, protest om obehörig spelare ska vara inne inom fem dagar från matchdag. BFF:s disciplinnämnd var därför tvungna att följa tävlingsbestämmelserna och avvisa ärendet, beslutet kom dagen efter att ärendet inkommit till BFF och meddelades föreningarna utan dröjsmål.

Ärendet skulle där kunna vara avslutat men eftersom det förelåg starka misstankar om fusk, något BFF arbetar hårt för att motverka, valde BFF:s distriktsombud att argumentera för att det förelåg synnerliga skäl. Om det föreligger synnerliga skäl får distriktsombudet väcka talan även om de fem dagarna har gått.

Synnerliga skäl lägger ribban högt, det kräver att det ska vara ovanliga eller särskilt beaktansvärda omständigheter som gör att man i sällsynta undantagsfall kan göra avsteg från huvudregeln om fem dagars preskriptionstid.

Då distriktsombudet utfört administrativa sysslor för BFF:s disciplinnämnd är de jäviga när ombudet är part och ärendet lämnades till SvFF för avgörande.

Besked har nu kommit därifrån med beslut att avvisa ärendet rörande tävlingsbestraffning.

 

Vad är distriktsombud?

Styrelsen har utsett en person som har en särskild rätt att föra talan i ärenden som kan vara av vikt för fotbollen att få prövat hos Disciplinnämnden när inte anmälan kommit in från annat håll. I aktuellt fall har disciplinnämnden möjlighet om det föreligger synnerliga skäl att pröva en anmälan från just distriktsombudet.

 

Kommentar

Vi ser löpande över våra tävlingsbestämmelser och försöker att i största möjliga mån låta dem överensstämma med SvFFs tävlingsbestämmelser. Man kan tycka att fem dagar är kort tid att anmäla på men mot det måste vägas att man ska kunna lita på att den aktuella serien på vår hemsida stämmer. Vi har också tittat hur andra distrikt gör runt om i landet och majoriteten har samma regler som BFF.

Trots braskande rubriker som säger annorlunda har handläggningen hos BFF varit snabb och effektiv, vad som händer hos SvFF ligger utanför vår kontroll. Svenshögens SK har fått sin talan prövad, även om utfallet inte blev det man önskat.

Det kan vara lockande att göra undantag från tävlingsbestämmelserna och gå efter magkänsla, rättspatos etc men det är därför vi har en oberoende disciplinnämnd som behandlar dessa ärenden och tillförsäkrar oss om att alla medlemmar behandlas lika och på ett rättssäkert sätt.

 

Aktuella bestämmelser

Tävlingsbestämmelserna kap 7 § 5 berör anmälan om obehörig spelare. I samma kapital § 18 kan man läsa om preskription, i det här fallet är stycke fyra det mest aktuella.

 

Frågor

Om ni som medlemmar har fortsatta frågor eller funderingar kring aktuellt ärende, tävlingsbestämmelser, rutiner eller annat är ni välkomna att kontakta kansliet.

Stefan Herre Eriksson, Ordförande
Mikael Wireby, Kanslichef